Všeobecné obchodní podmínky

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího online kurzů (dále jen "online kurz") v souvislosti s uzavřením smlouvy o dodání digitálního obsahu prostřednictvím webových stránek www.ritualyomlazeni.cz, jejichž provozovatelem je:
 • Rituály omlazení, s.r.o.
 • IČ: 04827562
 • DIČ: CZ04827562
 • se sídlem: Sluneční Stráň 774, Stará Ves nad Ondřejnicí PSČ 739 23
 • kontaktní údaje: Renata Ra, Jan Ra
 • email: renata@ritualyomlazeni.cz , jan@ritualyomlazeni.cz 
 • telefon: +420 602 944 993 , +420 776 599 417

(dále jen "prodávající")

II. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou vydané v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: "kupující") prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.ritualyomlazeni.cz (dále je "internetový obchod").
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

III. Informace o online kurzech a cenách

 1. Informace o online kurzu, včetně uvedení cen jsou uvedeny u jednotlivého online kurzu v katalogu internetového obchodu. Ceny za online kurz jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny online kurzu zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace online kurzu umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto online kurzu.
 3. Vzhledem k charakteru online kurzu nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na tlačítko "Dokončit nákup") je již konečnou cenou.
 4. Případné slevy z kupní ceny online kurz nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 5. Kupující tímto bere na vědomí, že online kurz obsahuje řadu doporučených cviků a cvičebních sestav, nicméně není léčbou zdravotních problémů a zdravotních stavů, ale slouží výhradně k podpoře zdravého životního stylu.
 6. Kupující absolvuje online kurz výhradně na vlastní odpovědnost.
 7. Při absolvování online kurzu je nezbytné zohledňovat svůj fyzický, psychický a zdravotní stav a provádět cviky v souladu s obsahem online kurzu a s ohledem na doporučení či omezení po poradě se svým praktickým lékařem či fyzioterapeutem.
 8. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli vzniklé zdravotní komplikace, ať už jde o psychické či fyzické potíže, ani za přechodné zhoršení zdravotního stavu.
 9. Pro využívání online kurzu je kupující povinen mít zajištěné dostatečné hardwarové a softwarové vybavení, připojení k internetu s dostatečnou rychlostí připojení. Prodávající není odpovědný za nedostupnost obsahu v případě nedostatečného hardwarového a softwarového vybavení nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení kupujícího.
 10. Prodávající není odpovědný za dočasnou nedostupnost obsahu online kurzu v případě údržby dat nebo výpadků serveru poskytovatele služby, na které je online kurz uložen.

IV. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1 Kupující provádí objednávku online kurzu těmito způsoby:

a) prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě
b) vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

2. Při zadávání objednávky si kupující vybere online kurz a počet kusů online kurzu a způsob platby.

3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Dokončit objednávku. Odesláním objednávky kupující potvrzuje správnost a závaznost objednávky a zároveň kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až oznámením o přijetí objednávky prodávajícím, které prodávající zašle na emailovou adresu kupujícího.

5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

7. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny online kurzu v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu online kurz za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

V. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání online kurzů. Kupující může objednávat online kurzy také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání online kurzu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání online kurzu jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

VI. Platební podmínky a dodání online kurzu

1. Cenu online kurzu a případné náklady spojené s dodáním online kurzu dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

a) bezhotovostně převodem na bankovní účet CZK prodávajícího č. 2901946396/2010, vedený u Fio banka a.s.,

b) bezhotovostně převodem na bankovní účet EUR prodávajícího č. 2001946390/2010, vedený u Fio banka a.s.,


V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího po uhrazení celé kupní ceny dle objednávky v souladu s kupní smlouvou.

Online kurz je kupujícímu dodán prostřednictvím internetového prostředí - odkazem na video, popř. videotéku na YouTube. Tento odkaz je neveřejný.

Prodávající poskytne kupujícímu odkaz na zakoupený online kurz v následujících lhůtách:

a) ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne uhrazení celé kupní ceny za online kurz v případě, kdy kupující udělil prodávajícímu před dokončením objednávky souhlas s poskytnutím odkazu na online kurz před uplynutím 14ti denní lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy v souladu s čl. VI odst. 2 těchto obchodních podmínek,

b) ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů po: (i) uhrazení celé kupní ceny za online kurz; a (ii) uplynutí 14ti denní lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy v případě, kdy kupující neudělil prodávajícímu souhlas s poskytnutím odkazu na online kurz před uplynutím 14ti denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.


4. Prodávající splní svou povinnost dodat kupujícímu online kurz okamžikem odeslání online kurzu podle odst. 6 a 7 tohoto článku na email kupujícího dle objednávky.

5. Kupující převezme online kurz podle odst. 6 a 7 tohoto článku v okamžiku jeho doručení na email kupujícího uvedený v objednávce. Po převzetí online kurzu se kupující zavazuje neprodleně zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu online kurzu a v případě technických vad či nedostatků, které znemožňují přístup k online kurzu je povinen tyto oznámit prodávajícímu.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit v níže uvedených případech a v souladu s občanským zákoníkem. Kupující může pro tento účel použít Formulář pro reklamaci (PDF) nebo Formulář pro reklamaci (DOCX).
 2. Kupující v postavení spotřebitele je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do 14ti dnů ode dne uzavření kupní smlouvy pouze v případě, že mu v této lhůtě 14ti dnů nebyl poskytnut odkaz pro zpřístupnění online kurzu. V případě, že kupující před dokončením nákupu souhlasil se zpřístupněním online kurzu před uplynutím této 14ti denní lhůty (zaškrtnutím příslušného políčka), potom kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu ustanovení §1837 písm. l občanského zákoníku.
 3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, a to na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 4. Odstoupí-li kupující platně od smlouvy, prodávající navrátí kupujícímu peněžní prostředky, které od něho přijal, a to stejným způsobem jakým proběhla platba ze strany kupujícího. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu nedostupnosti online kurzu. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII. Práva z vadného plnění

1. Online kurz je autorským dílem prodávajícího a jeho majetkem ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

2. Prodávající poskytuje online kurz kupujícímu výhradně pro jeho vlastní potřebu. Jakékoliv komerční použití a další šíření díla či jeho části, ať už elektronicky, audiovizuálně, zvukově či přepisem je zakázáno.

3. Kupující není oprávněn poskytnout jakékoliv třetí osobě jemu poskytnutý odkaz na online kurz, ani jinak online kurz zpřístupnit třetím osobám, zveřejnit jej či dále šířit.

4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že online kurz nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující odkaz na online kurz převzal:

 • má online kurz vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu online kurzu a na základě reklamy jimi prováděné,
 • online kurz odpovídá provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je online kurz dodán v odpovídajícím množství.

5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové přístupové informace k online kurzu, pokud byly poskytnuty nesprávné přístupové údaje,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

 • pokud má online kurz podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady,
 • při větším počtu vad online kurzu.

7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

9. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

10. Není-li výměna přístupových informací k online kurzu možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

11. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě online kurzu věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

12. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

13. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

14. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

15. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

16. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

17. Volbu způsobu reklamace má kupující.

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Osobní údaje

 1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího online kurz a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE

X. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021